مشاوره و روان درمانی

– درمان تقویت انگیزه
– آموزش مهارت مقابله
– آموزش کاهش رفتارهای پرخطر
– درمان شناختی و درمانی
– روان درمانی به روش ماتریکس
دسترسی به خدمات دندانپزشکی
توصیه به سبک زندگی سالم و ترک سیگار