خدمات ما

– بستری ترک اعتیاد به شکل پانسیون شامل ترک شیشه، حشیش، تریاک، هروئین، متادون، الکل و …
– ویزیت سرپایی روانپزشک با تعیین وقت قبلی
– ویزیت روانشناس ، ارائه خدمات مشاوره
– بستری بیماران دچار اختلالات روانپزشکی همراه با سوء مصرف مواد
– بستری به شکل پانسیون در بیماری های روانی مزمن و یا مصرف کنندگان مواد مخدر به مدت طولانی